PATVIRTINTA
                                                                                                                                                                          Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos
                                                                                                                                                                          direktoriaus 2019-01-11 įsakymu Nr. V-2

 

NAUDOJIMOSI ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠĄJA BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios naudojimosi Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka taisyklės nustato bendrąją asmenų registravimo, registruotųjų vartotojų asmens duomenų tvarkymo ir paslaugų teikimo tvarką šioje bibliotekoje, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Naudotis Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos paslaugomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ir šių taisyklių nustatyta tvarka.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Bibliotekos paslauga – bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma tenkinant vartotojų informacinius, mokslinius, kultūrinius, edukacinius, profesinius, laisvalaikio poreikius ir naudojant visus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrangą, patalpas bei specialistų kompetenciją.
3.2. Neregistruotasis vartotojas – vartotojas, kuris lankosi bibliotekoje ir naudojasi bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas jo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas), pavyzdžiui, naudojimasis bibliotekos skaityklomis, dalyvavimas viešuose renginiuose, ekskursijose ir pan.
3.3. Registruotasis vartotojas – vartotojas, kuris yra registruotas bibliotekos informacinėje sistemoje ir turi jam išduotą vartotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę rezervuoti ir gauti panaudai į namus bibliotekos dokumentus, pratęsti jų panaudos terminą, nuotoliniu būdu naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
3.4. Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, bibliotekos nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.
3.5. Vartotojo pažymėjimas – registruotojo vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
ASMENŲ REGISTRAVIMO TVARKA

5. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vartotoju ir įsigyti vartotojo pažymėjimą, turi:
5.1. susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
5.2. pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5.3. nurodyti asmens tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir duomenis ryšiams palaikyti (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą);
5.4. pasirašyti šių taisyklių 1 priede nustatytos formos vartotojo registracijos kortelę ir tuo patvirtinti, kad:
5.4.1. susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
5.4.2. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
5.4.3. yra informuotas apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas;
5.5. išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą gauti bibliotekos informaciją ir (ar) dalyvauti bibliotekos vykdomose apklausose;
5.6. sumokėti bibliotekos nustatyto dydžio vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestį:
5.6.1. suaugusio vartotojo pažymėjimo išdavimo mokestis – 1,80 Eur;
5.6.2. moksleivio vartotojo iki 14 metų pažymėjimo mokestis – 0,90 Eur;
5.6.3. I–III grupės neįgalūs skaitytojai bei sulaukę daugiau, nei 70 metų, nuo vartotojo pažymėjimo išdavimo mokesčio atleidžiami;
6. Fiziniai asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) paraišką (2 priedas).
7. Vaikų globos (rūpybos) įstaigų, specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų mokiniai, aukštųjų mokyklų mainų programoje dalyvaujantys užsienio universitetų studentai bei darbuotojai Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje registruojami naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka, pateikus minėtų įstaigų išduotą pažymą.
8. Vartotojui, praradusiam ar sugadinusiam vartotojo pažymėjimą, naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas vartotojo pažymėjimas:
8.1. naujai išduodamam vartotojo pažymėjimui lengvatos netaikomos, jo išdavimo mokestis – 2 Eur.

III SKYRIUS
REGISTRUOTŲJŲ VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9. Vartotojų asmens duomenys Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje tvarkomi automatiniu būdu.
10. Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, ši biblioteka vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau − Reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.
11. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
11.1. organizuoti vartotojų aptarnavimą ir informacinį aprūpinimą;
11.2. vykdyti vartotojų apskaitą;
11.3. nustatyti asmens tapatybę;
11.4. vartotojo pažymėjimui funkcionuoti bendros vartotojų registravimo duomenų bazės pagrindu;
11.5. organizuoti vartotojų apklausas, mokslinius tyrimus, siekiant gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę, kurti naujus produktus ir paslaugas;
11.6. informuoti vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos išteklius, dokumentų panaudos terminus, organizuojamus renginius ir darbo laiko pakeitimus;
12. Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, gavusi vartotojo žodinį sutikimą, gali  mokslinių ir (ar) vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimų tikslu rinkti papildomus asmens duomenis susijusius su išsilavinimu, profesine veikla ir kt.
13. Apibendrinti šios bibliotekos vartotojų asmens duomenys naudojami statistikos tikslais.
14. Tvarkydama asmens duomenis Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka remiasi sutarties sudarymo ir vykdymo, sutikimo, pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymo teisiniais pagrindais ar kitomis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nustatytomis teisėto tvarkymo sąlygomis.
15. Vartotojų duomenys atnaujinami (patikslinami) periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus.  
16. Automatiniu būdu tvarkomi vartotojų asmens duomenys perduodami Alytaus Jurgio Kunčino viešajai bibliotekai, kuri teisės aktų nustatyta tvarka atlieka duomenų valdytojo funkciją.
17. Automatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys saugomi tol, kol vartotojas naudojasi bibliotekos paslaugomis, arba bibliotekų informacinių sistemų nuostatuose nustatytą asmens duomenų saugojimo bibliotekos informacinėje sistemoje terminą. Suėjus šiam terminui, asmens duomenys sunaikinami. Šių taisyklių 11.5−11.6 papunkčiuose nustatytais tikslais asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja asmens sutikimas, bet ne ilgiau kaip asmens duomenų saugojimo informacinėje sistemoje nustatytas terminas (5 metai).
18. Vartotojas dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėją Skaidrę Polozovienę (asmens duomenų valdytoją) tiesiogiai ar elektroninio pašto adresu (Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.). Nagrinėjami tik identifikuotų vartotojų rašytiniai prašymai.
19.  Asmens duomenų valdytojui patenkinus vartotojo prašymą ištrinti jo asmens duomenis, vartotojas netenka galimybės naudotis paslaugomis, kurioms būtinas jo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
20. Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumą biblioteka užtikrina įgyvendindama infrastruktūrines (tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas gaisrinės saugos taisyklių laikymasis ir kt.), administracines (asmenų, dirbančių su asmens duomenimis, mokymas, vidaus dokumentų rengimas ir kt.), telekomunikacines (informacinių sistemų priežiūra, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas, slaptažodžių naudojimas ir kt.) priemones.

IV SKYRIUS
PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

21. Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka teikia paslaugas pagal jos nuostatuose apibrėžtus veiklos tikslus ir funkcijas bei aptarnaujamos teritorijos ir (ar) tikslinės vartotojų grupės poreikius.
22. Informacija apie šios bibliotekos teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas bei jų teikimo tvarką skelbiama bibliotekos interneto svetainėje.
23. Bibliotekos dokumentų panauda:
23.1. vartotojui panaudai išduodamas tik vienas to paties pavadinimo ir laidos bibliotekos dokumento egzempliorius;
23.2. vartotojas gali pratęsti panaudai į namus išduoto dokumento grąžinimo terminą, išskyrus atvejus, kai jis turi kitų laiku negrąžintų dokumentų arba bibliotekos dokumentas yra užsakytas kito vartotojo;
23.3. panaudai neišduodami reti ir ypač vertingi bei kiti dokumentai (rankraščiai), kuriems taikomus panaudos ir atgaminimo apribojimus nustato bibliotekos administracija;
23.4. iki nustatyto panaudos termino negrąžinus dokumento, gali būti skaičiuojami delspinigiai:
23.5. delspinigių dydis – 0,01 euro centas už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;
23.6. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
23.7. delspinigiai nebeskaičiuojami pasiekus panaudai išduotų ir laiku negrąžintų dokumentų įsigijimo kainą ar rinkos kainą jų išdavimo metu, delspinigių suma negali viršyti vienos bazinės socialinės išmokos dydžio.
24. Patalpų rezervavimas:
24.1. patalpų rezervavimo įkainius nustato Alytaus miesto savivaldybės taryba.
24.2. patalpos rezervavimas naudojamas pagal jų paskirtį išimtinai vartotojo veiklai, nesuteikiant vartotojui teisės perduoti ir (ar) kitais būdais sudaryti sąlygas jomis naudotis tretiesiems asmenims;
25. Tarpbibliotekinis abonementas:
25.1. dokumentai, kurių nėra bibliotekos fonde, registruotiesiems vartotojams užsakomi iš kitų Lietuvos bibliotekų pagal bibliotekos nustatytą tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimo tvarką;
25.2. leidinio grąžinimo terminą nustato dokumentus skolinanti biblioteka;
25.3. tarpbibliotekinio abonemento paslaugos įkainius sudaro pašto paslaugų išlaidos ir (ar) skolinančios bibliotekos nustatytas paslaugos administravimo mokestis.
26. Prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių vartotojams teikiama pagal duomenų bazės tiekėjo licencinėje sutartyje nustatytas teises ir sąlygas.
27. Viešos interneto prieigos paslaugos Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje vartotojams teikiamos be vartotojo pažymėjimo (jei vartotojas jį įsigijęs, tada su pažymėjimu) ir nemokamai. Vartotojas gali naudotis internetu ne daugiau kaip 2 val. per dieną. Vartotojams, kurie naudojasi vieša interneto prieiga mokymosi, mokslinių darbų rengimo ir darbo tikslais, paliekama galimybė paslauga pasinaudoti neribotą laiką per dieną, jei tai nesudaro nepatogumų kitiems vartotojams.
28. Nuotolinės bibliotekos paslaugos, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas), teikiamos tik registruotiesiems vartotojams.
29. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal neatlygintinų paslaugų teikimo sutartis, išskyrus atvejus, kai teikiama paslauga yra įtraukta į mokamų paslaugų sąrašą, patvirtintą 2005 m. lapkričio 2 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“.

V SKYRIUS
VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

30. Vartotojas turi teisę:
30.1. gauti išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą, teikiamas paslaugas, jų teikimo procedūras ir aptarnavimo sąlygas;
30.2. naudotis visais bibliotekoje sukauptais ir prieinamais informacijos ištekliais, informacijos paieškos priemonėmis, bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiais, turima įranga bei patalpomis (erdvėmis);
30.3. gauti panaudai dokumentus iš kitų Lietuvos bibliotekų;
30.4. tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas gauti atsakymą į ją;
30.5. gauti konsultacijas ir (ar) dalyvauti mokymuose informacijos paieškos, atrankos, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
30.6. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis, vieša interneto prieiga, belaidžiu internetu bei asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;
30.7. lankytis bibliotekoje organizuojamuose viešuosiuose renginiuose;
30.8. asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokumentus ar jų fragmentus;
30.9. teikti prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl bibliotekos teikiamų ir (ar) planuojamų teikti paslaugų bei aptarnavimo sąlygų. Prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ arba bibliotekos nustatyta vartotojų prašymų ir skundų dėl bibliotekos teikiamų paslaugų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka;
30.10. įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises:
30.10.1. sužinoti (būti informuotam), ar bibliotekoje tvarkomi jo asmens duomenys, gauti jų kopiją (teisė žinoti) ir susipažinti su papildoma informacija, numatyta Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse (teisė susipažinti);
30.10.2. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
30.10.3. reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis sutikimu ar pagal teisės aktus yra kitas pagrindas šiai teisei įgyvendinti („teisė būti pamirštam“). Teisės aktų nustatyta tvarka „teisė būti pamirštam“ gali būti neįgyvendinta;
30.10.4. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
30.10.5. reikalauti tiesiogiai perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui vartotojui patogia forma, jei vartotojas pats pateikė asmens duomenis ir jei jie tvarkomi automatiniu būdu sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu (teisė perkelti);
30.10.6. nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šių taisyklių 11.5−11.6 papunkčiuose nustatytais tikslais (teisė nesutikti).
31. Vartotojo pareigos:
31.1. laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir kitų bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų bei nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
31.2. tausoti ir saugoti panaudai gautus dokumentus, paskolintą įrangą ir kitą bibliotekos turtą;
31.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti jų naudojimosi terminą;
31.4. patikrinti gautus panaudai dokumentus ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ), o juos pastebėjus nedelsiant pranešti bibliotekos darbuotojui;
31.5. naudojantis informacijos ištekliais vadovautis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis;
31.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir kt.) ar praradus bibliotekos vartotojo pažymėjimą nedelsiant informuoti biblioteką.
32. Vartotojui draudžiama:
32.1. naudotis kito vartotojo pažymėjimu, perduoti savo vartotojo pažymėjimą kitam asmeniui;
32.2. perduoti bibliotekos suteiktus prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, naudotis svetimais naudotojo vardais ir slaptažodžiais;
32.3. išsinešti dokumentus ar įrangą iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų, paskolintos įrangos apskaitą arba negautas bibliotekos darbuotojo leidimas;
32.4. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
32.5. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
32.6. lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neštis į patalpas daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams, pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems bibliotekos vartotojams, žodžiais ir (ar) veiksmais žeminti vartotojų ir darbuotojų žmogiškąjį orumą, ignoruoti bendruosius asmens higienos ir elgesio viešosiose vietose reikalavimus;
32.7. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, pardavinėti prekes ar paslaugas ir kt.;
32.8. skelbti informaciją (reklamas, skelbimus ir pan.) bibliotekos patalpose iš anksto nesuderinus su bibliotekos administracija.

32.9. Gyventojai, pageidaujantys naudotis bibliotekos paslaugomis (skaityklose) taip pat – renginių lankytojai, privalo viršutinius rūbus bei didelius krepšius palikti rūbinėje, šios tvarkos nesilankantiems paslaugos neteikiamos, į renginius jie neįleidžiami.
33. Vartotojo atsakomybė:
33.1. vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie prarastą vartotojo pažymėjimą, atsako už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, atliktus veiksmus;
33.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, pakeičia juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais. Dokumentai pripažįstami lygiaverčiais įvertinus prarastų dokumentų kainą, leidimo metus, turimų egzempliorių skaičių ir paklausą bibliotekoje. Jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, vartotojas atlygina padarytą žalą.
33.3. jei dėl panaudai gauto dokumento, paskolintos įrangos praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ar sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta šių taisyklių 23.8 papunktyje. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;
33.4. nustačius tyčinio bibliotekos dokumentų, įrangos ar kito turto pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejus, vartotojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;
33.5. už vartotojo iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir (ar) žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako jo atstovas (tėvas, įtėvis, globėjas ar rūpintojas) naudojimosi biblioteka taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

34. Biblioteka turi teisę:
34.1. rinkti ir tvarkyti šių taisyklių 11 punkte nustatytiems tikslams pasiekti būtinus vartotojo asmens duomenis, o, gavus rašytinį vartotojų sutikimą, mokslinių ir (ar) vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimų tikslais rinkti papildomus asmens duomenis;
34.2. nustatyti vartotojams išduodamų dokumentų skaičių (5 dokumentai) ir skolinimo terminus (1 mėn.), termino pratęsimo (iki 3 mėn.) ir dokumentų, patalpų rezervavimo tvarką bei kitas specialias naudojimosi biblioteka sąlygas (pvz., dėl gyvūnų augintinių, maisto vartojimo ir pan.);
34.3. paprašyti vartotojų parodyti išsinešamus dokumentus ir daiktus, jeigu kilo įtarimas dėl bibliotekos turto ar bibliotekos vartotojo asmeninio turto vagystės;
34.4. paprašyti vartotojų pasišalinti iš bibliotekos patalpų, jei jiems apribota teisė naudotis bibliotekos paslaugomis, jei vartotojai yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu užsiima komercine veikla bibliotekos patalpose arba kitaip pažeidžia bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančius teisės aktus;
34.5. bibliotekos vadovo sprendimu terminuotam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka ar kuria nors iš bibliotekos teikiamų paslaugų, jei vartotojas nesilaikė naudojimosi biblioteka taisyklių ir (ar) kitų teikiamų paslaugų tvarką reglamentuojančių teisės aktų;
34.6. suderinus su bibliotekos administracija ne daugiau kaip vieną darbo dieną per mėnesį (pirmą mėnesio darbo dieną nuo 9 iki 12 val.) dėl bibliotekos fondo pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių jo priežiūros priemonių neaptarnauti vartotojų.
35. Bibliotekos pareigos:
35.1. užtikrinti šiose taisyklėse nustatytų vartotojų teisių įgyvendinimą;
35.2. teikiant paslaugas vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
35.3. patvirtinti ir bibliotekos interneto svetainėje paskelbti naudojimosi biblioteka taisykles ir kitus norminius dokumentus, būtinus teikiant specializuotas paslaugas;
35.4. patikslinti šių taisyklių 16−18 punktuose pateiktą informaciją, nurodant konkretų duomenų valdytoją, kuriam perduodami vartotojų asmens duomenys, asmens duomenų saugojimo terminus ir bibliotekos kontaktus ryšiams dėl asmens duomenų apsaugos;
35.5. nustatyti mokamų paslaugų teikimo tvarką ir jų įkainius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
35.6. nustatyti bibliotekos darbo (vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtiniais motyvuotais atvejais, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas bibliotekos interneto svetainėje paskelbus informaciją apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
35.7. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai nurodyti panaudos terminą bei grąžinimo datą, esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
35.8. vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau kaip kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus teikiamų paslaugų kokybei gerinti, naujiems produktams ir paslaugoms kurti;
35.9. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms reikia specialių paslaugų ir (ar) aptarnavimo sąlygų;
35.10. rašytiniu bibliotekos darbuotojo ar nukentėjusio asmens tarnybiniu pranešimu ir (ar) techninėmis priemonėmis (filmavimo, fotografavimo, garso įrašymo įranga ir pan.) nedelsiant fiksuoti bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktą ir surašyti aktą, su kuriuo vartotoją supažindinti pasirašytinai (vartotojui atsisakius pasirašyti, akte daroma žyma apie atsisakymą);
35.11. įvertinti vartotojo padarytą pažeidimą pagal masto, sunkumo bei poveikio trukmės kriterijus ir priimti sprendimą dėl teisės naudotis biblioteka ar jos teikiama konkrečia paslauga (paslaugomis) ribojimo, su kuriuo vartotojas supažindinamas pasirašytinai ar registruotu laišku;
35.12. kreiptis į policijos įstaigą, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo, viešosios tvarkos pažeidimo atvejus.

___________________________________________

PATVIRTINTA

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos

2016 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-3

(Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos

2019 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-3 redakcija)

 

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TAISYKLĖS

 

1. Viešoji biblioteka aptarnauja visus Lietuvos Respublikos piliečius.

2. Suaugusieji skaitytojai registruojami Registratūroje pateikus pasą ar kitą tolygų tapatybę įrodantį dokumentą.

3. Asmuo pateikia tikslius ir teisingus asmens duomenis, yra informuojamas apie jų tvarkymo tikslus ir sąlygas, išreiškia savo sutikimą (nesutikimą) gauti bibliotekos informaciją ir pasirašo tai patvirtindamas registracijos kortelėje.

4. Asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo) paraišką.

5. Kiekvienam naujai įregistruotam lankytojui užpildoma registracinė kortelė ir išduodamas neribotą laiką (iki susidėvėjimo) galiojantis elektroninis skaitytojo pažymėjimas – magnetinė kortelė. Šis pažymėjimas galioja visose Lietuvos bibliotekose, besinaudojančiose vieninga LIBIS sistema (kitų savivaldybių viešosiose, Nacionalinėje M. Mažvydo, Lietuvos technikos ir kitose).

ĮKAINIAI:

6.1. Skaitytojo pažymėjimo-magnetinės kortelės išdavimas – 1,80 €;

6.2. Moksleiviams iki 14 metų skaitytojo pažymėjimo-magnetinės kortelės išdavimas – 0,90 €;

6.3. I-III grupės neįgalūs skaitytojai bei sulaukę daugiau, nei 70 metų, nuo mokesčio atleidžiami;

6.4. Pametus skaitmeninį skaitytojo pažymėjimą, jo dublikato išdavimas – 2,00 €.

6.5. Vienkartinio vartotojo pažymėjimo išdavimas – 0,30 €. Šis bilietas galioja tik skaityklose, jį  įsigijusiems leidiniai į namus neišduodami.

7. Knygos į namus išduodamos bibliotekos abonemente. Periodiniai leidiniai, knygos bei kiti dokumentai iš skaityklų į namus neišduodami.

8. Dokumentai iš skaityklų gali būti išduodami į namus tik išimties tvarka - administracijai leidus. Tokiu atveju būtina palikti užstatą, kuris nustatomas, atsižvelgiant į knygos vertę. Jei knyga brangesnė, imama suma, atitinkanti knygos kainą.

9. Bibliotekoje teikiamos interneto ir kt. kompiuterinės paslaugos, kurių teikimo tvarką reglamentuoja atskiros taisyklės.

10. Gyventojai, pageidaujantys naudotis bibliotekos paslaugomis, išvardintomis šių taisyklių 7, 8, 9 punktuose, taip pat – renginių lankytojai, privalo viršutinius rūbus bei didelius krepšius palikti rūbinėje, šios tvarkos nesilankantiems paslaugos neteikiamos, į renginius jie neįleidžiami.

11. Skaitytojams pageidaujant, bibliotekoje teikiamos kopijavimo paslaugos. Vienos A4 formato nespalvotos kopijos kaina 0,06 €. Taip pat teikiama ir dokumentų įrišimo paslauga, kurios teikimo tvarką reglamentuoja atskira tvarka.

12. Asmenims, padariusiems bibliotekos fondams žalą, tenka materialinė atsakomybė, kurią numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

13. Asmenys, pametę ar sugadinę leidinį, privalo atsilyginti knyga ar 2 kt. knygomis, bibliotekininko pripažintomis lygiavertėmis. Jeigu pakeisti neįmanoma - atlyginti pinigais.

14. Atlyginant žalą, pirminė spaudinio kaina nustatoma pagal leidimo metus. Spaudinio, išleisto iki 1990 m. imtinai, kaina indeksuojama 100 kartų, išleisto nuo 1990 m. iki 1992 07 01 – 10 kartų. Skaitytojas privalo bibliotekai atlyginti iki dešimteriopos indeksuoto leidinio vertės. Už ypač didelę vertę turinčius leidinius: meno knygas, albumus, žodynus ir vertus leidinius atsilyginama antikvarine jo verte.

15. Knygos į namus išduodamos 30 dienų laikotarpiui, kai kurie leidiniai pakartotinai tęsiami dar vienam mėnesiui. Tuo atveju, kai skaitytojas piktybiškai negrąžina pasiskolintų spaudinių, biblioteka pasilieka sau teisę kreiptis į antstolius dėl nuostolių išieškojimo.

16. Negražinus knygų laiku, už kiekvieną uždelstą dieną skaitytojas privalo mokėti delspinigius – po 0,01 € euro centą už kiekvieną negrąžintą leidinį atskirai.

17. Skaitytojas, tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar padaręs kitus taisyklių pažeidimus, gali prarasti teisę naudotis biblioteka.

18. Skaitytojai kiekvienais metais privalo persiregistruoti ir patikslinti duomenis.

19. Bibliotekos darbuotojai privalo su šiomis taisyklėmis supažindinti kiekvieną skaitytoją, pasirašant jam skaitytojų registracijos kortelėje.

Joomla SEF URLs by Artio