PATVIRTINTA
Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos
direktoriaus 2022 m. liepos 12 d.
įsakymu Nr. V- 35

TARPTAUTINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ JURGIO KUNČINO ATMINIMUI ,,IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šie nuostatai reglamentuoja tarptautinio literatūrinio festivalio „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo tvarką ir jų dydį.
2. Tradicinį literatūrinį festivalį (tarptautinius trumposios prozos skaitymus) „Imbiero vakarai“ (toliau – „Imbiero vakarai“), skirtą rašytojui Jurgiui Kunčinui atminti, kas antri metai organizuoja Alytaus miesto savivaldybės biudžetinė kultūros įstaiga Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka.
3. „Imbiero vakarų“ literatūrinės premijos skiriamos iš Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos lėšų.
4. „Imbiero vakarų“ premijos skiriamos autoriams už geriausius tarptautinių trumposios prozos skaitymų autorių viešai pristatytus literatūros kūrinius.
5. „Imbiero vakarų“ literatūrinės premijos įteikiamos festivalio finale, iškilmingo baigiamojo vakaro metu. Laureatų vardai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus J. Kunčino viešosios bibliotekos interneto tinklalapiuose, spaudoje ir kitose viešosios komunikacijos priemonėse.

II SKYRIUS
KŪRINIŲ ATRANKOS IR PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

6. Prozos kūrinius „Imbiero vakarų“ konkursinei programai organizatorių nustatytais terminais autoriai pristato savo nuožiūra. Konkursui siunčiamas kūrinys negali būti anksčiau viešai publikuotas. Jų apimtis neturėtų viršyti reglamentuotos trukmės (3–5 min. viešo skaitymo).
7. Kūrinius vertina 7 asmenų Tarptautinių trumposios prozos skaitymų Jurgio Kunčino atminimui ,,Imbiero vakarai“ premijų skyrimo komisija (toliau – komisija), kurios nariai yra 3 Lietuvos rašytojų sąjungos atstovai, 1 Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos atstovas, 1 festivalio organizatorių pasiūlytas  Alytaus miesto bendruomenės atstovas, 1 Alytaus miesto savivaldybės tarybos atstovas, 1 Alytaus miesto savivaldybės administracijos (Kultūros skyriaus) atstovas. Komisija sudaroma Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu prieš kiekvieną festivalį.
8. Komisijos nariai iki premijų skirstymo posėdžio pradžios privalo būti susipažinę su „Imbiero vakarų“ programai pateiktais kūriniais, dalyvauti jų skaitymuose.
9. Komisija sprendimus priima posėdyje, kuris vyksta pasibaigus skaitymams.
10. Konkursinei skaitymų programai pateiktus kūrinius komisija svarsto, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
10.1. Kalba, stilius, meninė informacija viename sakinyje.
10.2. Apsakymo, esė, miniatiūros žanro kanonas ir tradicija (gerai įvaldyta / originaliai pateikta).
10.3. Egzistencinių momentų įprasminimas.
10.4. Laiko, epochos ženklai, socialumas.
10.5. Postmodernus teksto žaidybiškumas.
10.6. Skaitytojo suintrigavimas (ar norisi kūrinį perskaityti iki pabaigos).
11. Pirmajame kandidatūrų premijoms svarstymo etape kiekvienas komisijos narys, atsižvelgdamas į 10.1–10.6 punktuose išvardytus vertinimo kriterijus, pateikia bendrai diskusijai ir tolimesniam svarstymui ne daugiau kaip 5 savo pasirinktas kandidatūras šių nuostatų 21–25 punktuose išvardytoms premijoms ir argumentuoja savo poziciją.
12. Toliau svarstant diskutuojama tik dėl pirmajame atrankos etape įvardytų kandidatų. Aptariami potencialūs kiekvienos iš premijų kandidatai.
13. Baigiamajame etape už kandidatą kiekvienai premijai balsuojama atskirai, atviru balsavimu. Kiekvienas komisijos narys turi 1 balsą. Komisijos pirmininkas gali pasinaudoti savo teise ir į 2 balsą.
14. Kiekviena iš 21–25 punktuose išvardytų premijų skiriama kandidatui, per balsavimą surinkusiam daugiausia komisijos balsų.
15. Labiausiai 10.1–10.6 punktuose išvardytus kriterijus atitinkančio kūrinio autoriui skiriama Jurgio Kunčino premija.
16. Antrojo pagal teksto ir jo pristatymo kokybės stiprumą teksto autorius apdovanojamas „Baltos varnos“ salono premija.
17. Publikos premija skiriama autoriui, kurio kūrinys surenka daugiausia publikos balsų.
18. Naktinių skaitymų programos kūriniui skiriama premija už geriausią Naktinių skaitymų tekstą.
19. Šių nuostatų 10.1–10.6 punktus labiausiai atitinkančiam festivalio svečiui – užsienio šalies autoriui  skiriama premija „Užėjau pas draugą“.
20. Komisijos sprendimai įforminami jos posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir festivalio organizatorių atstovas.

III SKYRIUS
PREMIJŲ PAVADINIMAI IR DYDIS

21. Jurgio Kunčino premija – 2000  Eur – įteikiama lietuvių literatūrą atstovaujančiam  autoriui Alytaus miesto vardu už kūrinį, komisijos pripažintą geriausiu (iš pateiktų pagrindinei „Imbiero vakarų“ programai). Laureato diplomą pasirašo Alytaus miesto savivaldybės meras.
22. Salono „Balta varna“ premija – 700 Eur – antroji pagal reikšmingumą, skiriama už originalų, meniškai įtaigų, profesionalų tekstą, komisijos pripažintą antruoju tarp geriausių iš  lietuvių literatūrai atstovaujančių autorių. Laureato diplomą pasirašo komisijos pirmininkas ir festivalio organizatoriai.
23. Publikos premija – 500 Eur – skiriama lietuvių literatūrą atstovaujančiam autoriui, už kurio kūrinį, perskaitytą pagrindinių skaitymų metu, pasisakė daugiausia ,,Imbiero vakarų“ renginių klausytojų ir su tekstais susipažinusių internete (susumavus balsus) asmenų. Laureato diplomą pasirašo komisijos pirmininkas ir organizatoriai.
24. Premija už geriausią naktinių skaitymų tekstą – 200 Eur – skiriama autoriui, kurio kūrinys komisijos pripažįstamas geriausiu iš neformalių Naktinių skaitymų programos. Laureato diplomą pasirašo komisijos pirmininkas ir organizatoriai.
25. Premija „Užėjau pas draugą“  – 500 Eur – skiriama festivalio svečiui , kurio tekstas pripažįstamas geriausiu tarp jame dalyvaujančių  užsienio šalies autorių.

 IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Respublikinių trumposios prozos skaitymų J. Kunčino atminimui „Imbiero vakarai“ premijų skyrimo nuostatai, komisijos sudėtis skelbiami Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.alytus.mvb.lt ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.
27. Ginčai, kilę atrenkant ir skiriant premijas, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

-------------------------------------------